د تابعیت تذکره

په جرمني کې د افغانستان قونسلګری د تابعیت د تذکرې د صادرولو مرجع نه ده. د تذکرو غوښتوونکي یواځې د غیابی تذکرې د اخیستلو ځیني لومړني پړاوونه دلته په قونسلګری کې پیل کولای شي. د تذکرې هر غوښتوونکی باید د خپل د یوه اصولي خپلوانو د تذکرې کاپي له ځان سره ولري. د یادولو وړ ده چې دا پروسه وخت غواړي او په افغانستان کې اجرااتو پوری تړلې ده

:د غیابي تذکرې غوښتوونکي دې لاندې ټکو ته پام وکړي

 • ،د ملاقات وخت: د غیابي تذکرې غوښتوونکی باید مخکې له دې چې جنرال قونسلگری ته راشي د ملاقات وخت ولري. د ملاقات وخت په آنلاین ډول د قونسلګری د ویبپاڼې څخه اخیستل کیږي. که چیرته مراجعه کوونکی د ملاقات وخت و نه لری
  .نو قونسلګری ورته خدمات نه شي وړاندې کولای. د ملاقات د وخت اخیستلو لپاره دې پاڼې ته مراجعه وکړۍ
  .قونسلګری ته راتګ: د غیابي تذکرې ټول درخواست کوونکي باید کنبرا کې د افغانستان قونسلګری ته مراجعه وکړي او لازم اسناد له ځان سره ولری
  :لازم اسناد: ټول تقاضا کوونکي باید قونسلگری ته د راتګ په مهال ځان سره لاندې لازم اسناد ولري
  د درخواستۍ فورمه: د غیابي تذکرې غوښتوونکی باید مربوطه فورمه ډکه کړي.فورمه له دې پاڼې څخه لاسته راوړلاي شي. د غیابي تذکرې غوښتوونکي ته دا ډیره مهمه ده چې د یو خپلوان یا ملګري نوم په فورمه کې ولیکي چې په
  .افغانستان کې د ده استازیتوب وکړي او د غیابي تذکرې کارونه د ثبت او احوال نفوس د مرکزی ادارې سره تعقیب کړي
  د اصولي خپلوانو تذکره: د تذکرې غوښتوونکی قونسلګری ته د راتګ پر مهال، باید د خپل د یو تن اصولي خپلوانو د تذکرې کاپي له ځان سره ولري (د تذکرې اصل ته اړتیا نشته). اصولي خپلوانو کې پلار، نیکه، ورور، خور، تره یا
  .د تره زوی شاملیږي
  .(عکس: د غیابي تذکرې غوښتوونکی باید پنځه قطعې عکسونه چې سایز یې ۴*۴.۳۰ سانتی متر وي د سپین شالید سره قونسلگری ته وسپاري (یو قطعه عکس سفارت کې او ۴ نور افغانستان کې پکاریږي
  .محصول: قونسلگری د غیابي تذکرې د خدماتو د اجرا لپاره محصول نه اخلي
  .پروسه: د تذکرې غوښتوونکی، په خپل ټاکل شوي وخت چې باید مخکې نه تعین شوی وي، سفارت ته راشي. ډکه شوې او امضا شوې فورمه د لازمو اسنادو سره سفارت ته تسلیم کړي. اسناد د قونسلګری له خوا څخه کتل کیږي.
  که اسناد تکمیل وي، قونسلګری د ثبت او احوال نفوس ادارې ته یو مکتوب لیکي. قونسلګری د نوموړی مکتوب او نورو اسنادو الکترونیکي کاپي (سکَن ) د ایمیل په ذریعه د ثبت او احوال نفوس ادارې ته لیږي. په قونسلګری کې
  .د غیابي تذکرې پروسه همدلته پای ته رسیږي او اړتیا نشته چې د قونسلګری سره موضوع تعقیب شي
  د مکتوب او نورو اسنادو اصل، درخواست کوونکي ته تسلیمږي، او هغوی په دې مکلف دي چې دا اسناد کابل – افغانستان کې خپل هغه استازي ته واستوي چې په فورمه کې یې نوم لیکل شوی دی. د درخواست کوونکي استازی
  کولای شي، د اسنادو د اصل د لاسته راوړلو وروسته، د غیابي تذکرې د اخیستنې پروسه افغانستان کې د ثبت او احوال نفوس د ادارې سره تعقیب کړي. د اسنادو د څیړنې وروسته، که چیرته شخص مستحق وګڼل شي، غیابي تذکره
  .د ثبت او احوال نفوس د ادارې له خوا صادر او په افغانستان کې د درخواست کوونکي استازي ته تسلیمږي. نوموړی استازی کولای شي د پُست په ذریعه د تذکرې اصل د درخواست کوونکي په آدرس جرمني یا نوي زیلانډ ته ورولیږي

READY TO APPLY?

If you have read the information given above and are ready to apply, please download a Absentee Tazkira application form and book an online appointment, please note that if you are applying family, you need to book seperate appointments for each application

ABSENTEE TAZKIRA APPLICATION FORM

DOWNLOAD

GUARANTOR FORM

DOWNLOAD

BOOK AN APPOINTMENT

BOOK NOW

TRACK YOUR VISA STATUS

TRACK STATUS