اقای شیر محمد ابراهیمی

ښاغلی شیر محمد ابراهیمی

جنرال قونسل

بیوګرافی

پیغام

@AFGCGJE

جمهوری اسلامی افغانستان

عمومي معلومات

د افغانستان لیدنه

لنډ تاریخ

Nothing to show. You must configure the data source of the widget.
Go to Top