عدم مسئولیت  

  • شهروندان افغان که در عربستان سعودی بمنظور درخواست ویزه عربستان سعودی به جنرال قونسلیگری  غرض دریافت سند عدم مسوولیت مراجعه مینمایند . از شما تقاضا بعمل می آید که نوعیت عدم مسوولیت خویش را قبل از مراجعه به قونسلګری واضح بسازید .
    عدم مسوولیت جرمی شهروندان افغان در عربستان سعودی توسط جنرال قونسلی  جمهوری اسلامی افغانستان در جده صادر نمی گردد . اما با ارایه درخواست رسمی عنوانی قونسلګری و ارسال ان به افغانستان امکان پذیر میباشد .
    شخصاً به بخش قونسلی جهت طی مراحل اسناد خویش حضور یابند.
    سند عدم مسوولیت جرمی از طریق وزارت امو رخارجه توسط وزارت امور داخله صادر و به جنرال قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان در جده ارسال میگردد .

  • نوت : در صورت عدم رعایت نکات فوق و عدم ارایه سند مورد ضرورت سند عدم مسوولیت به موقع صادر نمیگردد .

آماده درخواست هستید؟

فورمه عدم مسولیت برای اتباع افغانستان

DOWNLOAD

فورمه عدم مسولیت برای اتباع خارجی

DOWNLOAD

اخذ نوبت

BOOK NOW

TRACK YOUR YOUR APPLICATION STATUS

TRACK STATUS