تصدیق تولدی

از آنعده هموطنان عزیز و محترم که درخواست اخذ تصدیق تولدی را دارند احترامانه تقاضا بعمل میاید که نکات ذیل را جداً مد نظر گیرند:

 • 1. حضور شخص درخواست دهنده به جنرال قونسلگری
  2. ارائه درخواستی کتبی عنوانی جنرال قونسلگری بمنظور اخذ تصدیق تولدی
  3. ارائه یکی از اسناد معتبر افغانی و یا اسناد معتبر اقامت در آلمان
  4. کاپی اسناد افغانی یا آلمانی پدر و مادر
  5. خانه پری دقیق فورم تصدیق تولدی
  6. دو قطعه عکس رنگه جدید
  7. پرداخت پول معینه به حساب بانکی جنرال قونسلگری و ارائه اصل آویز بانکی
 • نوت: در صورت عدم رعایت نکات فوق و عدم حضور شخص متقاضی تصدیق تولدی صادر نمیگردد .
  فورم تصدیق تولدی را از اینجا دریافت نمائید

READY TO APPLY?

BOOK AN APPOINTMENT

BOOK NOW

TRACK YOUR STATUS

TRACK STATUS