رهنمود درخواست ویزه

به صفحۀ معلومات ویزه خوش آمدید. شعبۀ ویزۀ جنرال قونسلگری افغانستان در شهر نیویارک خدمات ویزه را به اتباع خارجی که میل سفر به افغانستان را دارند، ارائه میکند. در این صفحه شما میتوانید معلوماتی را در مورد انواع ویزه، چگونگی درخواست ویزه و مقتضیات سفر به افغانستان را دریابید. مهم است که انواع ویزه را مورد غور قرار دهید و خود را مطمئن سازید که شما برای نوع درست ویزه درخواست میکنید. لطفاً به رهنمود ها توجه کنید، فورم را با معلومات دقیق خانه پری نموده و آنرا با ضمایم مطلوب آن به جنرال قونسلگری تسلیم نمائید. 

اسناد لازم برای درخواست ویزه:

مهم است که همۀ فورم های مورد نیاز خانه پری گردیده و همۀ اسناد لازم تسلیم داده شوند. با این کار میتوان از ضیاع وقت در طی مراحل جلوگیری نمود. 

 • فورم درخواست ویزه – تکمیل شده با نوشتۀ تایپ همراه با امضاء. فورم درخواست ویزه را میتوان از اینجا دانلود نمود و یا هم میتوان آنرا بطور آنلاین در اینجا خانه پری کرد. 
 • پاسپورت درخواست کننده باید حد اقل شش ماه اعتبار و صفحات خالی داشته باشد. 
 • متقاضیانی که به هدف کار یا تجارت سفر میکنند، باید اسنادی از کارفرمای کنونی یا موردنظر شان داشته باشند ویا هم اسناد صادر شده از سوی نهادی داشته باشند که مقصد سفر ایشان را تصدیق کند، و همچنان یک ریفرنس نمبر از تائیدی وزارت امور خارجۀ افغانستان داشته باشند. 
 • دو قطعه عکس به اندازۀ معیاری پاسپورت، نصب شده در جای مناسب آن بروی فورم درخواستی (هر دوقطعه عکس باید یکسان، تازه، رنگه و با پس زمینۀ سفید باشند که بطور مستقیم از روی گرفته شده باشند و هر دوگوش شخص در آن قابل رویت باشد.)
 • یک کاپی از جواز اقامت یا کارت هویت متقاضی در ارتباط به اقامتش در جرمنی و اسناد دیگری جهت تصدیق آدرس فعلی متقاضی در نیو یارک، همچون بل های برق و گاز، اوراق شاروالی و غیره.
 • هزینۀ خدمات ویزه (به جدول هزینۀ ویزه و روش پرداخت در زیر توجه کنید)
 • متقاضیانی که خواستار دریافت پاسپورت شان از طریق پوسته هستند، بائیست یک پاکت راجستر شده با ذکر آدرس شان را ارائه کنند. 
 • برای ویزه های سیاحتی، اسناد اضافی دیگری همچون (دعوت نامه از جانب دعوت کننده یا شرکت سیاحتی، تکت پرواز و ریزرف محل اقامت، بیمۀ سفر، صورت حساب بانکی با مقدار پول کافی برای سفر و مدت اقامت در افغانستان) نیاز است. 
 • Applicants wishing to receive their passports by post must provide a registered, self-addressed return envelope.
 • For Tourist Visas additional documents are required (Invitation letter from a sponsor/Tour company, confirmed flight and accommodation bookings, travel insurance, bank statement with sufficient funds covering the travel and stay in Afghanistan)
 •  If visiting family or friends, please write a letter of introduction stating whom you intend to visit in Afghanistan or a reliable official or duly registered entity in Afghanistan; or a letter from the Ministry of Foreign Affairs in Kabul to authorize the visit.

همۀ اتباع خارجی میتوانند ویزۀ افغانستان را بدست آرند، مگر در موارد ذیل:

 • در صورتیکه ورود یک شخص از سوی نهاد های افغانی ممنوع باشد. 
 • در صورتیکه یک شخص مدت ممنوعیت قبلی را سپری نکرده باشد. 
 • دو قطعه عکس به اندازۀ معیاری پاسپورت، نصب شده در جای مناسب آن بروی فورم درخواستی (هر دوقطعه عکس باید یکسان، تازه، رنگه و با پس زمینۀ سفید باشند که بطور مستقیم از روی گرفته شده باشند و هر دوگوش در آن قابل رویت باشد.)
 • در صورتیکه یک شخص برای یک مدت نامعلوم از افغانستان خارج گردیده باشد.
 • در صورتیکه یک شخص مظنون به اخلال نظم امنیتی یا نظم مدنی باشد، مظنون به فساد اخلاقی باشد، و یا به فرهنگ حاکم افغانستان احترام نداشته باشد. 
 • در موارد استثنایی، که مقامات نمایندگی های قونسلی و دیپلوماتیک افغانستان، بر اساس دلایل موجه، مناسب نداند تا به یک شخص ویزه صادر کند. 
 • در صورتیکه خطر گسترش یک مرض ساری وجود داشته باشد. 
 • در صورتیکه نهاد های ذیصلاح تصمیم گرفته باشند تا درخواست ویزه را رد کنند. 
 • Persons of Afghan origin who hold foreign passports can apply for a Travel Permit Letter to visit Afghanistan - a Visa is not required (provided that their Afghan Identity is established and the applicant has not renounced the Afghan citizenship).

هزینۀ پروسس ویزه

A non-refundable fee is payable upon submission of the application. All fees must be paid by Money Order/ Bank transfer payable to Post-Finance account  

نوع ویزه

 • ویزۀ دخولی کار 
 • ویزۀ یکبار ورود
 • ویزۀ ملاقات یکبار ورود 
 • ویزۀ تجارتی یکبار ورود
 • ویزۀ تجارتی کثیر المسافرت
 • ویزۀ تجارتی کثیر المسافرت
 • ویزۀ تجارتی کثیر المسافرت
 • ویزۀ سیاحتی یکبار ورود
 • ویزۀ رسمی
 • ویزۀ دیپلوماتیک
 • ویزۀ عاجل (در ظرف 24 ساعت ) 

مدت اعتبار ویزه

 • یکماه - ۳۰ روز
 • یکماه - ۳۰ روز
 • یکماه - ۳۰ روز
 • یکماه - ۳۰ روز
 • سه ماه - ۹۰ روز
 • شش ماه - ۱۸۰ روز
 • یک سال ۳۶۵ روز
 • یک ماه - ۳۰ روز
 • مطابق درخواست
 • مطابق درخواست
 • یک ماه ۳۰ روز

هزینۀ ویزه

 • 120. EURO
 • 100.EURO
 • 80.EURO
 • 50.EURO
 • 100.EURO
 • 120.EURO
 • 380.EURO
 • 80.EURO
 • Gratis
 • Gratis
 • Surcharge payment of 60.EURO 

Urgent visa applications require a surcharge payment of 60.EURO in addition to the regular fees.

IMPORTANT NOTES:

 • All NATO contractors will be required to pay an additional €300 EURO, one-time fee for a one year multiple-entry visa.
 • Media personnel/journalists are required to provide an introduction letter stating the purpose, duration and places intended to visit in Afghanistan. (Media journalists must contact Press Office of the Directorate of Media Relations, Ministry of Foreign Affairs, located at the Ministry of Foreign Affairs, Char-rah e Malik Asghar, Shah Mahmood Ghazi Street, Kabul Afghanistan.)
  To download registration form or obtain more information about the Directorate of Media Relations in Afghanistan, follow this link: http://go.mfa.af/media-relations
 • For official visits, please contact your employer to send a letter of introduction with the details of the purpose of your visit to Afghanistan to the Ministry of Foreign Affairs of Afghanistan in Kabul, who will then send the Embassy an authorisation for issuance of the visa.
 • If visiting family or friends please write a letter of introduction stating whom you intend to visit in Afghanistan.
 • If tourism is the purpose of your visit please state in detail the nature of your tour and places you intend to travel in Afghanistan.
 • If employment is the purpose of your visit, an official letter of introduction from your employer, sponsoring organization stating the purpose and duration of your trip is required.
 • Applicants applying for a work visa should be below the age of retirement (65) and must provide their educational documents along with the visa application, invitation or introduction letter from the employer in Afghanistan.
 • Visa process may include a face to face interview.

All original documents submitted as part of visa application will be returned to the applicant after the due process.

READY TO APPLY?

If you have read the information given above and are ready to apply, please download a visa application, if you are applying in person, please book an online appointment

DOWNLOAD VISA APPLICATION FORM

DOWNLOAD

BOOK AN APPOINTMENT

BOOK NOW

TRACK YOUR VISA STATUS

TRACK STATUS