شیر محمد ابراهیمی - جنرال قونسل

آقای شیر محمد ابراهیمی

جنرال قونسل

زندگی نامه

پیام

@AFGCGJE

جمهوری اسلامی افغانستان

معلومات عمومی

بازدید از افغانستان

تاریخچه مختصر

Nothing to show. You must configure the data source of the widget.
Go to Top